Siguria dhe shendeti i punonjesve tone eshte qellimi jone kryesor.

Departamenti i Shendetit, Sigurise dhe Ambjentit(SSA) tek KASTRATI GROUP zhvillon udhezime dhe kerkesa standarte qe duhet te zbatohen nga kompania dhe punonjesit. SSA gjithashtu supervizon te githe kompanine per te garantuar qe çdokush permbushe kerkesat e brendshme strikte, dhe vazhdueshmeritsht te punohet per permiresim.