Ne synojme te mbeshtesim rritje ekonomike afatgjate, stabilitet social, mireqenie dhe progres ne rajonin ne te cilin operojme, gjithashtu te kujdesemi per natyren dhe te sigurojme perdorim sa me efektiv te resurseve natyrore.

Ne duam te arrijme rritje te qendrueshme dhe afatgjate te biznesit tone, duke e transformuar KASTRATI GROUP ne nje kompani lider ne rajon ne fushen e energjise. Ne duam te jemi nje furnitor i besueshem i hidrokarbureve ne tregun nderkombetar te energjise.